تعبیر خواب مار

 • دسته بندی : تعبیر خواب, زناشویی
 • تاریخ : مهر ۱۹, ۱۳۹۷
 • تعبیر خواب مار ، خطر یا دشمن خانگی هست. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی هست جذاب و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در منزل شما هست.

  King Cobra (Ophiophagus hannah) The world’s longest venomous snake
  تعبیر کلی
  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مار، دشمن پنهان می‌باشد. اگر ببینی در خانه مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد، ولی اگر مار را در صحرا ببینی، تعبیرش دشمنی بیگانه است.

   رنگ مار
  ● مار سبز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مار سبز ببینی، یـعـنـی دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار می‌باشد.
  ● مار زرد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مار زرد ببینی، یـعـنـی دشمن تو زرد چهره و شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.
  ● مار قرمز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مار قرمز ببینی، یـعـنـی دشمن تو خوش‌گذران می‌باشد.
  ● مار سیاه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مارهای سیاه ببینی، تعبیرش دشمنان فراوان می‌باشد.
  ● مار سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.
   گرفتن یا درگیری با مار
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، یـعـنـی با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد، اگر مار بر تو غلبه کرد، یـعـنـی دشمن بر تو غلبه می‌کند، ولی اگر تو بر مار غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که تو بر دشمن غالب و پیروز می‌شوی.
  اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال دشمن را مصرف خواهی کرد.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد.
  اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ماری را گرفته‌ای ولی به تو صدمه نرسیده است، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و بر دشمن غلبه می‌کنی و به خواسته و مقصود خودت خواهی رسید .
   
  ریختن مار
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، یـعـنـی «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان مار می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).
   ورود و خروج مار از بدن
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا «آلت مردی» یا مقعد تو ماری بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از آلت مردی تو مار بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مار وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

  تعبیر خواب مار لوک اویتنهاو

  مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی

  مار چند سر : جذبه

  تبدیل به مار شدن : عدم احترام

  گرفتن آن : وسوسه

  اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده

  نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده

  ماری که خودرا کش و قوس می دهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

  کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن

  مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

  گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت

  نیش خوردن از افعی : بدبختی

  تعبیر خواب مار تام چت ویندو

  مار درخواب ، اولیه نشانگر غریزه جنسى هست و ازسوى دیکر ممکن هست باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .

  اگر در خواب بببند که مارى به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش هست .

  اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده هست ، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکى هست .

  اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى هست که از خواب بین مى کذرد و تعبیر آن جنین هست که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت هست .

  اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده هست ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابى هست .

  اگر در خواب مارى را در جمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ، افسوس خوردن و اتهام هست .

  تعبیر خواب مار

   

  سایر موارد
  تعبیر خواب
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.
  اگر ببینی ماری مرده است، یـعـنـی آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود .
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو مار وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد می‌کند.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است، یـعـنـی زکوت مال خود را نمی‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ… _ … چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران-۱۸۰).
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مارهای زیادی پیش تو جمع شده‌اند، یـعـنـی بستگانت دشمن تو می‌باشند.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مار عبارتند از: ۱– دشمن مخفی ۲– زندگانی ۳– سلامتی۴– پادشاهی ۵– سپه‌سالاری ۶– کامیابی ۷– زن ۸– خواسته و مراد ۹– پسر ۱۰– سیل (تعبیرهای مختلف).

  تعبیر خواب مار خالد بن علی بن محد العنبری

  مشاهده مار در خواب، ممکن هست بر عداوت زن و فرزندان با فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد و ممکن هست بر همسایه های حسود و شرور دلالت کند. مار در خواب تعبیر خواب مار بر دشمنی ثروتمند دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که ماری را به خانه اش آورد، دشمنش وی را فریب می‌دهد و اگر مار را کشت، بر دشمنش غلبه خواهد کرد. اگر کسی ببیند که ماری را بر بستر خوابش کشت، زنش خواهد مُرد.

  اگر ببیند که خانه اش پر از مار شده هست و او از انها ترسی ندارد، دشمنان او از مسلمانان و هوس بازان وارد منزل او می شوند. اگر مار مرده ای را دید«بدون هیچگونه تلاش و کوششی از طرف او»، خداوند دشمنش را از بین خواهد برد. اگر ببیند که چند مار وارد خانه او شده و بیرون میآیند، بدون این که زیانی به او برسانند، علت بر این هست که دشمنانش از اقوام و خویشاوندانش میباشند.

   مار بزرگ (بوآ،پیتون و …)
  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.
  اگر ببینی مار بزرگی داری، یـعـنـی با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.
  اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، یـعـنـی با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی.
  اگر ببینی مار بزرگ را کشتی و از گوشت آن خوردی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مار بزرگ تو را بلعیده است، یـعـنـی احتمال دارد دشمن تو را به هلاکت برساند.
  اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد، یـعـنـی دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو منظم و رو به راه می‌شود.

   

 • 0
 • مطالب مرتبط

  مهندسی جراحی بینی؛ این علم نوین را بشناسید! علت آب نشدن چربی های شکم ویتامین ها و مکمل های واجب برای خانم ها مزایای زایمان طبیعی چیست؟ باورهای غلط در مورد پیشگیری سرطان ۱۰ راه موثر خانگی برای درمان استرس و اضطراب وقت شناسی در افراد چگونه خواهد بود؟

  کلیه حقوق مادی و معنوی برای داروخانه آنلاین محفوظ است.