تعبیر خواب بچه

 • دسته بندی : تعبیر خواب, زناشویی
 • تاریخ : مهر ۱۹, ۱۳۹۷
 • کلیه مطالب برای تعبیر خواب بچه گردآوری شد

  Baby dream interpretation

  تعبیر خواب پسر ابن سیرین

  ابن سیرین گوید : در مورد متولد شدن نوزاد پسر می‌گوید در حالت کلی بر خلاف نوزاد دختر ، نوزاد پسر نشانه غم و اندوه بوده و اگر زنی در خواب ببیند که نوزاد پسر به دنیا آورده است در بیداری فرزند دختر به دنیا خواهد آورد و یا اینکه خانواده او برای بدست آوردن چیزی به سختی و رنج می‌افتند.

  لوک اویتنهاو می گوید :

  بچه

  فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

  کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  بچه ای که میدود : نیکبختی

  مطالب مرتبط : تعبیر خواب

  لیلا برایت می گوید:

  اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید.
  دیدن خواب بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏ شوید.

  اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت.
  اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

  تعبیر خواب پسر ابراهیم کرمانی

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

  تعبیر خواب بچه به روایت آنلی بیتون
  اگر در خواب بچه بازیگوش و شیطانى را دیدید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى شوید.

   

  baby-dream-interpretation/
  baby-dream-interpretation/

   

  در کتاب سرزمین رویاها :

  تعبیر بچه در خواب، خوشبختی در خانه شماست.

  تعبیر خواب بچه خودم، کمک بزرگی به شما می شود.

  تعبیر خواب بچه فامیل ، یک کمک ناخواسته است.

  تعبیر خواب بچه دیگران، آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است.

  تعبیر خواب نوزاد خوشگل، شادی و آرامش است.

  زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است.

  تعبیر خواب بچه مرده، تعبیر خواب کمک در زایمان یک بچه مرده شکست در کارهاست.

  زن باردار خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد.

  تعبیر خواب نوزاد در حال خنده، این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند.

  تعبیر خواب بچه نوزاد زشت، این است که بدشانسی در آینده سراغ شما میآید.

  تعبیر خواب بغل کردن بچه، این است که بزودی بچه دار خواهید شد.

  تعبیر خواب بچه نوزاد در قنداق، این است که ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

  تعبیر خواب بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود.

  تعبیر خواب پرستاری از بچه، این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد.

  تعبیر خواب بچه نوزاد بیمار، این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود میآید.

  تعبیر خواب بچه نوزاد می گیرید، این است که مشاجره در خانواده میکنید.

  تعبیر خواب نوزاد سرراهی، این است که ناکامی در عشق دارید.

  تعبیر خواب نوزاد در گهواره، این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .

  تعبیر خواب بچه نوزاد دیگران، این است که یک شکست برای مخالفان شما در راه است.

  تعبیر خواب بچه زیاد، این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد.

  دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.

  تعبیر خواب پسر حضرت امام جعفر صادق
  حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند که اگر زنی در خواب ببیند که فرزند پسری به دنیا و آن نوزاد بلافاصله سخن گفت مرگ بیننده خواب نزدیک است.

 • 0
 • مطالب مرتبط

  اگر جنسیت فرزند برایتان مهم است بخوانید پاستا باعث چاقی می‌شود یا لاغری؟! رژیم غذایی مناسب برای درمان سوء هاضمه کوئتیاپین، داروی ضد جنون برای بیماری‌های روانی مزایای سرکه بالزامیک چیست؟ درمان زود انزالی چگونگی تحریک خانم ها در زمان رابطه جنسی

  کلیه حقوق مادی و معنوی برای داروخانه آنلاین محفوظ است.